0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Mateusz Burkacki
۲
۳
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Tomasz Kotowski
۳
۱
Patryk Lewandowski
Finished
۰۸:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Patryk Lewandowski
Finished
۱۰:۲۰
Jakub Kosowski
۳
۲
Piotr Chodorski
Finished
۱۷:۳۰
Aleksander Lilien
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۵۰
Daniel Lis
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۸:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Tomasz Lewandowski
Finished
۱۶:۴۵
Jakub Kosowski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۸:۴۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۱۰
Dawid Kotwica
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۰:۲۵
Adrian Fabis
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۵۰
Adam Kasperski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۷:۵۵
Petas Kacper
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۸:۲۰
Piotr Cyrnek
۳
۲
Tomasz Lewandowski
Finished
۱۷:۵۵
Petas Kacper
۲
۰
Grzegorz Adamiak
inprogress
۱۹:۲۰
Adrian Spychala
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۳۵
Felkel Grzegorz
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۰۱:۲۵
Adrian Fabis
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۴۰
Jakub Kosowski
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۹:۰۵
Jakub Kosowski
۲
۳
Patryk Lewandowski
Finished
۱۱:۰۵
Artur Daniel
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۲۰
Felkel Grzegorz
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۷:۲۰
Petas Kacper
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۸:۱۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۸:۱۵
Adrian Spychala
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۸:۵۵
Dariusz Szlubowski
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۰:۱۵
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۰۲:۱۰
Blazej Szczepanek
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۷:۰۵
Adrian Fabis
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۸:۱۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۱۰
Petas Kacper
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۰۹:۳۵
Wojciech Gluszek
۳
۰
Michal Olbrycht
Finished
۰۹:۴۵
Tomasz Kotowski
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۹:۵۵
Jakub Kosowski
۱
۳
Tomasz Lewandowski
Finished
۱۲:۲۰
Piotr Cyrnek
۳
۱
Patryk Lewandowski
Finished
۱۳:۰۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۳:۳۵
Jakub Kosowski
۳
۱
Patryk Lewandowski
Finished
۱۴:۴۰
Tomasz Kotowski
۲
۳
Patryk Lewandowski
Finished
۱۷:۰۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۷:۴۵
Tomasz Kotowski
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۱۸:۲۰
Dariusz Szlubowski
۲
۳
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۵
Mateusz Burkacki
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Iwasyszyn Wojciech
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۹:۵۰
Kacper Slawinski
۳
۱
Jakub Michalski
Finished
۱۰:۱۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۲۵
Daniel Lis
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۰:۴۵
Tomasz Kotowski
۳
۱
Tomasz Lewandowski
Finished
۱۱:۳۰
Daniel Lis
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۲:۰۰
Petas Kacper
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۲:۲۰
Tomasz Kotowski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۲:۴۵
Petas Kacper
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۳:۵۵
Felkel Grzegorz
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۴:۳۰
Tomasz Kotowski
۳
۲
Tomasz Lewandowski
Finished
۱۵:۰۵
Michal Olbrycht
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۵:۴۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۱۵:۴۵
Artur Daniel
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۳۵
Petas Kacper
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۵۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۸:۳۰
Jakub Pruszkowski
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۹:۰۰
Tomasz Lewandowski
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۱۹:۰۵
Adrian Fabis
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Fabis
۲
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۰:۰۰
Adrian Spychala
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۵۰
Maciej Lamer
۳
۲
Jerzy Michalik
Finished
۰۲:۱۳
Felkel Grzegorz
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۳۵
Jerzy Michalik
۳
۲
Dawid Pyrek
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Burkacki
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۰۵
Adam Kasperski
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۲۰
Waldemar Glanowski
۳
۰
Dawid Pyrek
Finished
۰۴:۴۰
Adam Kasperski
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۴۵
Maciej Lamer
۳
۰
Dariusz Scigany
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۰۵
Adrian Fabis
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۵۵
Waldemar Glanowski
۰
۳
Dariusz Scigany
Finished
۰۶:۱۵
Mateusz Burkacki
۳
۲
Adam Kasperski
Finished
۰۶:۲۰
Maciej Domin
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۱۵
Jerzy Michalik
۰
۳
Dariusz Scigany
Finished
۰۸:۳۵
Jakub Michalski
۳
۱
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۹:۲۵
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Tomasz Lewandowski
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۴۵
Petas Kacper
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۱:۱۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۳۵
Kacper Slawinski
۳
۱
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۱۱:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۵۵
Jakub Michalski
۱
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۱۲:۳۵
Kacper Slawinski
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۱۳:۰۰
Daniel Lis
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۳:۱۰
Makajew Maciej
۲
۳
Michal Olbrycht
Finished
۱۳:۲۰
Jakub Pruszkowski
۲
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۳:۲۵
Jakub Kosowski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Maciej Domin
۲
۳
Artur Sobel
Finished
۱۳:۴۵
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Patryk Lewandowski
Finished
۱۳:۵۵
Tomasz Kotowski
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۴:۱۵
Jakub Pruszkowski
۳
۱
Jakub Michalski
Finished
۱۵:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۳۰
Iwasyszyn Wojciech
۳
۲
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۵:۵۰
Jakub Kosowski
۰
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۵:۵۵
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۱۰
Jakub Pruszkowski
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۱۶:۱۵
Piotr Cyrnek
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۱۶:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Wojciech Gluszek
inprogress
۱۶:۵۵
Iwasyszyn Wojciech
۳
۱
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۷:۰۰
Artur Sobel
۳
۱
Michal Olbrycht
Finished
۱۷:۲۰
Kacper Slawinski
۰
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۱۸:۳۵
Patryk Jedrzejak
۲
۰
Jakub Michalski
inprogress
۱۹:۲۵
Tomasz Kotowski
۰
۰
Piotr Cyrnek
inprogress
۱۹:۳۰
Czech Republic
Pro League
Jan Briska
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۱۰:۰۰
Michal Regner
۳
۱
Blazek Jan
Finished
۱۹:۰۰
Milan Kolar
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۱۲:۰۰
Petr Bradach
۳
۲
Michal Moravec
Finished
۱۹:۰۰
Ales Barton
۳
۲
Tadeas Zika
Finished
۱۵:۰۰
Michal Moravec
۱
۳
Lukas Jindrak
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Navrat
۳
۱
Martin Stefek
Finished
۱۹:۰۰
Tadeas Zika
۳
۲
Vratislav Petracek
Finished
۱۵:۳۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۹:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۱
Miroslav Cyrus
Finished
۱۹:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Jan Briska
Finished
۱۰:۳۰
Petr Budinsky
۳
۰
Richard Vavricka
Finished
۱۰:۳۰
Darin Kryl
۳
۲
Daniel Kubos
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Regner
۳
۱
Trojan Frantisek
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Jira
۲
۳
Tomas Kucera
Finished
۱۶:۳۰
Blazek Jan
۳
۰
Tadeas Zika
Finished
۱۷:۳۰
Martin Stefek
۲
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۷:۳۰
Radim Pavelka
۱
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Fojt
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۳:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۰۷:۰۰
Vlastimil Pecka
۲
۳
Jakub Stolfa
Finished
۱۰:۳۰
Radim Pokorny
۳
۱
Richard Vavricka
Finished
۱۲:۳۰
Milan Kolar
۳
۲
Tomas Janata
Finished
۱۳:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۲
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۳:۳۰
Viktor Vejvoda
۱
۳
Vratislav Petracek
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Kucera
۲
۳
Jiri Jira
Finished
۱۵:۰۰
Trojan Frantisek
۲
۳
Milan Chalupnicek
Finished
۱۵:۳۰
Dominik Muller
۳
۲
Robert Koczy
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Nejedly
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۱۶:۳۰
Tomas Regner
۳
۲
Milan Chalupnicek
Finished
۱۷:۰۰
Pavel Zdarsa
۳
۰
Jaroslav Kepka
Finished
۱۸:۰۰
Michal Regner
۳
۲
Martin Bittner
Finished
۰۰:۰۰
Michal Vavrecka
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۰۰
Karel Hons
۰
۳
Ales Krejci
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۱:۳۰
Richard Krejci
۳
۱
Gunar Krauter
Finished
۰۲:۰۰
Michal Moravec
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۳۰
Gunar Krauter
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۴:۳۰
Daniel Kubos
۲
۳
Alois Kanak
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Kindl
۳
۲
Marek Holub
Finished
۰۰:۰۰
Jan Mecl Jr.
۳
۱
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Adam Brazda
۳
۰
Jakub Hradecky
Finished
۰۱:۰۰
Tomasch David
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۱:۳۰
Dan Volhejn
۳
۰
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Alesh Bayer
-
-
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Svacha
۲
۳
Michal Moravec
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Stanislav Mazanek
Finished
۰۲:۳۰
Tomasch David
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Fojt
۰
۳
Richard Krejci
Finished
۰۴:۰۰
Vladimir Kubat
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Dan Volhejn
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۱
Stanislav Mazanek
Finished
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
۱
۳
Michal Moravec
Finished
۰۵:۰۰
Richard Krejci
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Gunar Krauter
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۱
Jiri Zuzanek
Finished
۰۶:۰۰
Stanislav Mazanek
۱
۳
Tomasch David
Finished
۰۶:۰۰
Michal Moravec
۳
۲
Dan Volhejn
Finished
۰۶:۰۰
Pavel Fojt
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Tomasch David
Finished
۰۷:۰۰
Michal Moravec
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۷:۰۰
Pavel Chvatal
۳
۰
Petr Budinsky
Finished
۰۹:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۲
Vlastimil Pecka
Finished
۰۹:۳۰
Miroslav Vaclavik
۲
۳
Jiri Grohsgott
Finished
۰۹:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۰۹:۳۰
Darin Kryl
۳
۰
Zbynek Zientek
Finished
۰۹:۳۰
Richard Vavricka
۳
۱
Radim Pokorny
Finished
۱۰:۰۰
Otto Jarkovsky
۳
۱
Petr Monik
Finished
۱۰:۰۰
Jakub Stolfa
۳
۱
Jakub Vogel
Finished
۱۰:۰۰
Zbynek Zientek
۳
۰
Daniel Kubos
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Grohsgott
۱
۳
Otto Jarkovsky
Finished
۱۰:۳۰
Radim Pokorny
۳
۱
Pavel Chvatal
Finished
۱۱:۰۰
Petr Monik
۱
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Janata
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۱:۰۰
Jakub Vogel
۲
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۱۱:۰۰
Alois Kanak
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Chvatal
۳
۱
Richard Vavricka
Finished
۱۱:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Vaclavik
۲
۳
Otto Jarkovsky
Finished
۱۱:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Jan Briska
Finished
۱۱:۳۰
Zbynek Zientek
۲
۳
Alois Kanak
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Grohsgott
۳
۲
Petr Monik
Finished
۱۲:۰۰
Vlastimil Pecka
۲
۳
Jakub Vogel
Finished
۱۲:۰۰
Petr Budinsky
۳
۱
Radim Pokorny
Finished
۱۲:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Chvatal
۳
۰
Petr Budinsky
Finished
۱۳:۰۰
Otto Jarkovsky
۲
۳
Jiri Grohsgott
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Petr Machovec
Finished
۱۳:۳۰
Dominik Muller
۲
۳
Peter Chvojka
Finished
۱۳:۳۰
Tadeas Zika
۳
۱
Viktor Vejvoda
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Jira
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۴:۰۰
Vratislav Petracek
۳
۲
Ales Barton
Finished
۱۴:۰۰
Milan Chalupnicek
۰
۳
Tomas Regner
Finished
۱۴:۰۰
Miloslav Kotil
۰
۳
Josef Fuchs
Finished
۱۴:۰۰
Petr Machovec
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۱۴:۳۰
Stanislav Olejarcik
۲
۳
Milan Chalupnicek
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Machart
۳
۲
Oleg Vitrovyj
Finished
۱۴:۳۰
Peter Chvojka
۱
۳
Robert Koczy
Finished
۱۴:۳۰
Dominik Pawlik
۲
۳
Dominik Muller
Finished
۱۵:۰۰
Josef Fuchs
۳
۲
Miroslav Nejedly
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Jira
۰
۳
Oleg Vitrovyj
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Nejedly
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۱۵:۳۰
Petr Machovec
۱
۳
Josef Fuchs
Finished
۱۶:۰۰
Viktor Vejvoda
۳
۲
Ales Barton
Finished
۱۶:۰۰
Peter Chvojka
۲
۳
Dominik Pawlik
Finished
۱۶:۰۰
Stanislav Olejarcik
۳
۲
Tomas Regner
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Machart
۳
۰
Tomas Kucera
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Machart
۰
۳
Oleg Vitrovyj
Finished
۱۷:۰۰
Josef Fuchs
۳
۲
Petr Machovec
Finished
۱۷:۰۰
Vratislav Petracek
۱
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۷:۰۰
Robert Koczy
۰
۳
Dominik Muller
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Cyrus
۰
۳
Petr Otruba
Finished
۱۷:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Petr Bradach
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Dousa
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۸:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Michal Regner
Finished
۱۸:۰۰
Radek Sikora
۰
۳
Tomas Navrat
Finished
۱۸:۰۰
Tadeas Zika
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۱۸:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۰
Radek Sikora
Finished
۱۸:۳۰
Lukas Jindrak
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۸:۳۰
Petr Otruba
۰
۳
Pavel Zdarsa
Finished
۱۸:۳۰
Martin Stefek
۰
۰
Radek Sikora
inprogress
۱۹:۳۰
Blazek Jan
۰
۰
Denis Hofman
inprogress
۱۹:۳۰
Miroslav Cyrus
۰
۰
Pavel Zdarsa
inprogress
۱۹:۳۰
Jaroslav Novotny
۰
۰
Tomas Dousa
inprogress
۱۹:۳۰
Michal Moravec
۰
۰
Rostyslav Kliucuk
inprogress
۱۹:۳۰
Russia
Liga Pro
Valeriy Zanev
۳
۲
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۷:۳۵
Valery Kutin
۳
۱
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۴۵
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Egor Karabanov
Finished
۰۸:۳۵
Alexander Kolmin
۳
۲
Andrey Yakovlev
Finished
۱۷:۵۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Oleg Moshnikov
Finished
۰۸:۵۰
Andrei Molodykh
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۰۵
Viktor Kochergin
۱
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۹:۲۰
Andrey Artemov
۳
۱
Evgeny Glazun
Finished
۱۲:۰۵
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Roman Alov
Finished
۱۷:۳۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۱:۳۰
Egor Karabanov
۱
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۳۵
Sergey Lanovenko
۲
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۸:۳۵
Denys Lebedev
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۱:۵۰
Anatoly Ilin
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۲:۳۵
Aleksey Kazakov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۲:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۰۳:۰۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Butorin
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۰۸:۰۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۳:۳۵
Andrey Artemov
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۴:۰۵
Evgeny Glazun
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۴:۳۵
Andrey Yakovlev
۰
۳
Orlov Oleg
Finished
۱۶:۲۰
Vladimir Vologzhanin
۳
۱
Aleksey Shershnev
Finished
۱۶:۵۰
Sergey Lanovenko
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۱۷:۰۵
Orlov Oleg
۰
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۷:۲۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۰:۲۹
Vladimir Eremin
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Aleksey Kazakov
۳
۲
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۰۵
Maksim Sorokin
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۰۱:۴۵
Valery Kutin
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۳:۴۵
Denys Lebedev
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۴:۳۰
Dmitrii Kustov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۰۹:۰۵
Surikov Viacheslav
۲
۳
Nikita Mareev
Finished
۱۲:۲۰
Vladimir Ippolitov
۱
۳
Valeriy Skomskov
Finished
۱۲:۵۰
Evgeny Glazun
۳
۰
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۰۵
Vladimir Ippolitov
۳
۲
Mikhail Melnikov
Finished
۱۳:۵۰
Surikov Viacheslav
۳
۲
Vitaly Demchenko
Finished
۱۴:۲۰
Nikita Mareev
۳
۲
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۴:۵۰
Anton Vashkov
۳
۰
Anatoly Ilin
Finished
۰۰:۰۵
Maksim Sorokin
۰
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۰:۱۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Denys Lebedev
Finished
۰۱:۰۰
Aleksey Lobanov
۲
۳
Galuzinskii Stefan
Finished
۰۸:۳۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Anton Vashkov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۳۵
Lopatin Sergey
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۰۵
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Aleksey Shershnev
Finished
۰۲:۱۵
Dmitriy Lyalichev
۱
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۲:۲۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۳:۰۰
Aleksey Shershnev
۳
۰
Maksim Sorokin
Finished
۰۳:۰۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۳:۵۰
Aleksey Shershnev
۰
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۱۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Anton Vashkov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Butorin
۳
۱
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۰:۰۵
Arlashov Andrei
۰
۳
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۲۰
Dmitrii Kustov
۳
۱
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۰:۳۵
Andrei Molodykh
۰
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۰:۳۵
Viktor Kochergin
۱
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۰:۵۰
Aleksey Stroev
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۱:۵۰
Sergey Martyukhin
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۲:۰۵
Valeriy Skomskov
۲
۳
Mikhail Melnikov
Finished
۱۲:۳۰
Konstantin Olshakov
۲
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۲:۳۵
Vitaly Demchenko
۳
۲
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۲:۵۰
Nikita Mareev
۰
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۳:۲۰
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Sergey Martyukhin
Finished
۱۳:۳۵
Savinsky Aleksandr
۳
۲
Surikov Viacheslav
Finished
۱۳:۵۰
Sergey Martyukhin
۳
۰
Konstantin Olshakov
Finished
۱۴:۰۵
Aleksey Stroev
۳
۲
Valeriy Skomskov
Finished
۱۴:۲۰
Vladimir Khurgin
۳
۱
Valeriy Zanev
Finished
۱۶:۰۵
Roman Alov
۳
۰
Sergey Lanovenko
Finished
۱۶:۰۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۶:۳۵
Aleksey Shershnev
۱
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۱۷:۵۰
Evgenii Plotnikov
۱
۳
Vladimir Khurgin
Finished
۱۸:۰۵
Mikhail Taltykin
۰
۳
Vladimir Vologzhanin
Finished
۱۸:۲۰
Czech Republic
TT Star Series
Dmitrij Prokopcov
۱
۳
Martin Koblizek
Finished
۱۸:۰۰
Boguslav Koszyk
۳
۲
Johan Barius
Finished
۱۷:۳۰
Janos Bence Majoros
۳
۰
Yevhen Pryshchepa
Finished
۰۹:۳۰
Laurens Devos
۳
۲
Jakub Zelinka
Finished
۱۰:۳۰
Janos Bence Majoros
۱
۳
Laurens Devos
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Tymofieiev
۱
۳
Laurens Devos
Finished
۱۵:۳۰
Janos Bence Majoros
۳
۲
Joan Masip
Finished
۱۶:۰۰
Jakub Zelinka
۳
۲
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۶:۳۰
Joan Masip
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۱:۰۰
Janos Bence Majoros
-
-
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۱۱:۳۰
Joan Masip
۰
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۳:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۲
Jakub Zelinka
Finished
۱۵:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۱
Eusebio Vos
Finished
۱۷:۰۰
Huzjak Josip
۳
۱
Radim Bako
Finished
۱۸:۳۰
Michal Benes
۱
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۹:۰۰
Boguslav Koszyk
۱
۰
Dmitrij Prokopcov
inprogress
۱۹:۳۰
World
TT-CUP
Martin Boltik
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۱۰
Dominik Lafek
۱
۳
Martin Topol
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Filip Cernota
Finished
۰۰:۲۵
Leszek Maduzia
۱
۳
Grzegorz Papciak
Finished
۰۰:۳۰
Petr Priscak
۳
۰
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۰:۴۰
Lukas Vich
۳
۲
Dominik Lafek
Finished
۰۰:۵۵
Michal Spalek
۰
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Zwolinski Piotr
۳
۱
Leszek Maduzia
Finished
۰۱:۱۰
Pavel Cibik
۱
۳
Martin Topol
Finished
۰۱:۲۵
Mateusz Sikon
۳
۰
Szumilas Wladyslaw
Finished
۰۱:۴۰
Tomas Krejci
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۰۱:۵۵
Jaromir Zlamal
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۰۲:۰۰
Leo Malin
۳
۱
Nirav Parekh
Finished
۰۲:۰۵
Ravi Chandra
۳
۰
Lu Hsu Chang
Finished
۰۲:۱۰
Leo Malin
۳
۱
Lu Hsu Chang
Finished
۰۲:۳۵
Nirav Parekh
۳
۰
Ravi Chandra
Finished
۰۲:۴۰
Albert Misztal
۲
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۳:۰۰
Leo Malin
۳
۱
Ravi Chandra
Finished
۰۳:۰۵
Lu Hsu Chang
۱
۳
Nirav Parekh
Finished
۰۳:۱۰
Marek Pyzik
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۴:۰۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۲
Tretiakov Andrey
Finished
۰۴:۱۰
Wang Lee
۳
۱
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۴:۱۵
Kotlyarevskiy Semen
۳
۱
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۴:۴۰
Tretiakov Andrey
۰
۳
Wang Lee
Finished
۰۴:۴۵
Kotlyarevskiy Semen
۱
۳
Wang Lee
Finished
۰۵:۱۰
Mahmudov Bahrillo
۰
۳
Tretiakov Andrey
Finished
۰۵:۱۵
Wiekiera Arkadiusz
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۵:۳۰
Marek Pyzik
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۶:۰۰
Dawid Stapor
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۰۸:۳۰
Adam Gdula
۳
۱
Bartek Sulkowski
Finished
۰۹:۰۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Jan Masternak
۳
۲
Dawid Pelczar
Finished
۰۹:۳۵
Sanchez Juan A
۰
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۰۹:۴۰
Vojtech Waldhauser
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۰۹:۵۰
Stapor Rafal
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۰:۰۵
Guillermo Sanchez
۳
۰
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۱۰
Srnka Jan
۲
۳
Tomas Hnizdil
Finished
۱۰:۲۰
Pasek Dominik
۳
۱
Matej Fausek
Finished
۱۰:۲۵
Blazej Warpas
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۰
Valois Kayque
۲
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۰:۳۵
Vojtech Waldhauser
۰
۳
Tomas Hnizdil
Finished
۱۰:۵۰
Petr Kotrbaty
۱
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۰:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۰۰
Jan Masternak
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۱:۰۵
Sanchez Juan A
۰
۳
Guillermo Sanchez
Finished
۱۱:۱۰
Bohuslav Budik
۱
۳
Srnka Jan
Finished
۱۱:۲۰
Pasek Dominik
۳
۲
Kolar Vlastimil
Finished
۱۱:۲۵
Dawid Stapor
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Valois Kayque
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۱۱:۳۵
Vojtech Waldhauser
۳
۲
Srnka Jan
Finished
۱۱:۵۰
Matej Fausek
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۱:۵۵
Stapor Rafal
۲
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۲:۰۵
Guillermo Sanchez
۲
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۱۲:۱۰
Tomas Hnizdil
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۲:۲۰
Pasek Dominik
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۲:۲۵
Adam Gdula
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۳۰
Valois Kayque
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۲:۳۵
Kolar Vlastimil
۱
۳
Matej Fausek
Finished
۱۲:۵۵
Dawid Stapor
۲
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۰۰
Jan Masternak
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۳:۰۵
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۱۳:۱۰
Tomas Hnizdil
۳
۱
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۳:۲۵
Adam Gdula
۳
۲
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۳۰
Matej Fausek
۳
۲
Kolar Vlastimil
Finished
۱۳:۳۵
Valois Kayque
۰
۳
Jan Masternak
Finished
۱۳:۳۵
Pavel Cibik
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۱۳:۵۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Pasek Dominik
Finished
۱۴:۰۵
Gola Pawel
۳
۲
Dawid Pelczar
Finished
۱۴:۰۵
Tomas Cerveny Jr.
۳
۲
Petr Vodal
Finished
۱۴:۲۰
Filip Nemec
۳
۲
Matej Fausek
Finished
۱۴:۲۵
Dawid Stapor
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۴:۳۰
Pavel Cibik
۳
۱
Petr Vodal
Finished
۱۴:۵۰
Jonas Kulveit
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۱۴:۵۵
Valois Kayque
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۱۴:۵۵
Leon Jose Garcia
۱
۳
Guillermo Sanchez
Finished
۱۵:۰۰
Michal Lysakowski
۳
۲
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۰۰
Zdenek Dusek
۱
۳
Tomas Cerveny Jr.
Finished
۱۵:۲۰
Jan Masternak
۲
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۵:۲۵
Filip Nemec
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۱۵:۲۵
Pavel Cibik
۲
۳
Tomas Cerveny Jr.
Finished
۱۵:۵۰
Matej Fausek
۳
۲
Jonas Kulveit
Finished
۱۵:۵۵
Skura Eryk
۳
۲
Jan Molenda
Finished
۱۶:۰۵
Filip Kociuba
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۶:۱۰
Petr Vodal
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۱۶:۲۰
Filip Nemec
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۲۵
Dawid Stapor
۳
۱
Bartek Sulkowski
Finished
۱۶:۴۰
Petr Vodal
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۶:۵۵
Brozek Michal
۳
۰
Matej Fausek
Finished
۱۶:۵۵
Karol Sulkowski
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۱۷:۰۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۷:۱۰
Tomas Cerveny Jr.
۳
۲
Pavel Cibik
Finished
۱۷:۲۵
Tomasz Witkowski
۳
۱
Mateusz Sikon
Finished
۱۷:۳۰
Heruan Escalona
۳
۲
Borja Melgarejo
Finished
۱۷:۴۰
Tomas Rein
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۷:۵۰
Matej Fausek
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۷:۵۵
Sosnowski Grzegorz
۱
۳
Mateusz Michta
Finished
۱۸:۰۰
Skura Eryk
۳
۰
Kacper Nagel
Finished
۱۸:۰۵
Luis Miguel Monteagudo
۰
۳
Jose M. Ibarra
Finished
۱۸:۱۰
Filip Nemec
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۱۸:۱۵
Osmera Zdenek
۳
۰
Tomas Kocvara
Finished
۱۸:۲۰
Hejda Vaclav Sr.
۲
۳
Kadavy Ondrej
Finished
۱۸:۲۵
Tomasz Witkowski
۳
۰
Mateusz Michta
Finished
۱۸:۳۰
Jose Cano
۱
۳
Borja Melgarejo
Finished
۱۸:۴۰
Toivo Tuisk
۲
۳
Nikolai Danilov
Finished
۱۸:۴۵
Tomas Rein
۳
۰
Tomas Kocvara
Finished
۱۸:۵۰
Petr Dvorak
۱
۱
Cerveny Tomas
inprogress
۱۸:۵۵
Zbigniew Gudz
۲
۳
Mateusz Sikon
Finished
۱۹:۰۰
Kacper Nagel
۲
۲
Jan Molenda
inprogress
۱۹:۰۵
Heruan Escalona
۲
۲
Luis Miguel Monteagudo
inprogress
۱۹:۱۰
Stanislav Kruti
۳
۰
Taimo Jullinen
Finished
۱۹:۱۵
Michal Nemec
۰
۲
Osmera Zdenek
inprogress
۱۹:۲۰
World
Ping Pong Point
Aleksei Naumov
۲
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Volkohon Oleksandr
۳
۰
Bondar Henadii
Finished
۰۸:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۲
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۹:۱۷
Aleksei Naumov
۱
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۰۹:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۲
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۰:۱۷
Volkohon Oleksandr
۰
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۰:۴۷
Aleksei Naumov
۲
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۱:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۱:۴۷
Bondar Henadii
۳
۰
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۲:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۲
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۲:۴۷
Zhukov Sviatoslav
۱
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۴:۰۷
Bondar Henadii
۳
۱
Aleksei Naumov
Finished
۱۴:۳۷
Volodymyr Andrievskiy
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۵:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۱
Yurii Petrushenko
Finished
۱۵:۴۷
Roman Sukhomlyn
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۱۶:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۲
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۶:۴۷
Roman Sukhomlyn
۱
۳
Yurii Petrushenko
Finished
۱۷:۱۷
Skorokhod Sergiy
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۷:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۲
۳
Yurii Petrushenko
Finished
۱۸:۱۷
Roman Sukhomlyn
۳
۱
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۸:۴۷
Yurii Petrushenko
۱
۲
Roiland Dmytro
inprogress
۱۹:۱۷
Belarus
Liga Pro
Zhelobkovich Igor
۳
۲
Igor Gaizer
Finished
۰۸:۲۰
Igor Gaizer
۳
۱
Gennadii Levin
Finished
۰۹:۲۰
Aleksei Shubin
۳
۰
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۹:۵۰
Zhelobkovich Igor
۳
۲
Gennadii Levin
Finished
۱۰:۲۰
Logunov Aleksandr Petrovich
۳
۱
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۲:۵۰
Petr Kernoga
۳
۲
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۴:۲۰
Kiriil Skochelenkov
۰
۳
Petr Puzanov
Finished
۱۶:۲۰
Andrey Chernoy
۲
۳
Vladimir Koshel
Finished
۱۶:۵۰
Petr Puzanov
۰
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۷:۲۰
Vladimir Koshel
۰
۳
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۷:۵۰
Kiriil Skochelenkov
۳
۱
Andrey Chernoy
Finished
۱۸:۲۰
Petr Puzanov
۱
۳
Vladimir Koshel
Finished
۱۸:۵۰